Όροι Χρήσης
Επωνυμία επιχείρησης: Asteras Horeca Premium Mixes με ΑΦΜ: ” 066971520“, έδρα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη, ΤΚ ” 56727“, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ”124766104000“

Η εταιρεία “Asteras Horeca Premium Mixes” σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας στην ίδια και τα προϊόντα της καθώς και για την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην την χρησιμοποιήσετε περαιτέρω. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα απευθύνονται στους υφιστάμενους ή/και υποψήφιους πελάτες της Asteras Horeca Premium Mixes.gr στην Ελλάδα και ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλες χώρες.

Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr παρέχει τις πληροφορίες σε αυτή την τοποθεσία web και σας συνιστά να εκτυπώνετε αντίγραφα των πληροφοριών αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, να αποθηκεύετε τα αρχεία στον προσωπικό σας υπολογιστή και να δημιουργείτε συνδέσμους με αυτή την τοποθεσία web από τα δικά σας έγγραφα. Ωστόσο, υπάρχουν νομικά όρια και περιορισμοί, οι οποίοι επιβάλλονται σε όλους τους επισκέπτες αυτής της τοποθεσίας και των συνδεδεμένων τοποθεσιών. Σας ζητούμε να σεβαστείτε τους κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια.

Αυτή η τοποθεσία περιέχει πληροφορίες που αποτελούν ιδιοκτησία της Asteras Horeca Premium Mixes.gr. Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr έχει επενδύσει κεφάλαια, χρόνο και προσπάθεια στην ανάπτυξη αυτής της τοποθεσίας και των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Η εν λόγω ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ένδυσης και υπόδησης. Τα παραπάνω παρέχονται υπό τη μορφή κειμένου, γραφικών, ήχου και βίντεο, υπό τη μορφή συνδέσμων, τα οποία προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα επί αυτών των Υπηρεσιών και Υλικού. Εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στη Asteras Horeca Premium Mixes.gr ή σε άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, ονομασιών μοντέλων προϊόντων, λογοτύπων και εμβλημάτων. Επιπλέον ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει υλικό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οποίου ανήκουν σε τρίτους. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο.

Οι Υπηρεσίες και το Υλικό προορίζονται μόνο για τους πελάτες Asteras Horeca Premium Mixes.gr και παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση. Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr δεν σας χορηγεί καμία άδεια χρήσης ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Υπηρεσιών και του Υλικού μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των Υπηρεσιών και Υλικού και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν το διακομιστή ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή. Συνεπώς δεν πρέπει να βασίζεστε σε καμία Υπηρεσία και Υλικό που παρέχεται σε αυτή την τοποθεσία, παρά μόνο εάν σας ενημερώσουμε ρητά και εγγράφως ότι μπορείτε. Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση αυτής.

Μην προβαίνετε σε αγορά, πώληση, εμπορία ή διεξαγωγή συναλλαγών επί χρεογράφων με βάση τις Υπηρεσίες και το Υλικό ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και το Υλικό. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο δεν πληρούν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που ορίζονται από εποπτικές αρχές, όπως ενδεχομένως απαιτείται σε διάφορες χώρες. Μην λαμβάνετε επενδυτικές αποφάσεις με βάση τις Υπηρεσίες και το Υλικό της παρούσας τοποθεσίας.

Οι Υπηρεσίες και το Υλικό παρέχονται από τη Asteras Horeca Premium Mixes.gr “ως έχουν” και η Asteras Horeca Premium Mixes.gr αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία η υλικό. Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις Υπηρεσίες και το Υλικό. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της Asteras Horeca Premium Mixes.gr συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή την τοποθεσία web δεν συνιστά προσφορά χρεογράφων από την πλευρά της Asteras Horeca Premium Mixes.gr ούτε αίτηση για αγορά χρεογράφων. Παρόλο που μπορείτε ελεύθερα να πραγματοποιείτε λήψεις των Υπηρεσιών και Υλικού από αυτή την τοποθεσία και από συνδεδεμένες τοποθεσίες, η Asteras Horeca Premium Mixes.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί των εμπορικών της σημάτων και όλα τα πνευματικά δικαιώματα επί όλων των κειμένων και γραφικών. Δεν έχετε το δικαίωμα να αναπαραγάγετε τα παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο για λόγους προσωπικής χρήσης.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη Asteras Horeca Premium Mixes.gr ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η Asteras Horeca Premium Mixes.gr δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα αποστολή και παράδοση για τυχόν αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση η Asteras Horeca Premium Mixes.gr δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.

Ο διαδικτυακός τόπος Asteras Horeca Premium Mixes.gr, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης “Asteras Horeca Premium Mixes” με ΑΦΜ: ” 066971520” και εδρεύει στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ ”124766104000“

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, άλλως, σε περίπτωση αμφισβήτησης, των Αθηνών.